Þe Satyrs’ Foreſt ’t Satyrwoud

Chære, weary traveller, and welcome to The Satyrs’ Forest! I’m Marijn*, and i’ll be your guide through these ancient woods.
* I before J. It rhymes with the Rhine.

Chære, ver­moei­de rei­zi­ger, en welkom in ’t Satyrwoud! Ik ben Marijn, en ik zal je gids zijn door deze bossen.


What’s new? ιϛ☽ Boe. ψ.β / 12 Sep. 2022 Follow changes with RSS / Veranderingen volgen met RSS

Here’s a list of all the pages on the site. Don’t know where to start? Pages i’m especially chuffed with are highlighted in bold.

Hierbeneden staat een lijst van alle pagina’s op de site. Weet je niet waar te beginnen? Pagina’s waar ik bijzonder trots op ben zijn vetgedrukt.

Made with… Gemaakt met…

Typeset in… Type gezet in…

The following fonts are used on this site under the generous terms of the Open Font Licence.

De volgende let­ter­types worden gebruikt onder de voorwaarden van de Open Lettertypelicentie.

Copyright, etc. Auteursrecht, enz.

All of my original contributions to this site — which is most of it — are proudly public domain via the Cre­at­ive Com­mons Zero public domain declaration. Have at it!

Want to translate a page on this site into your language? Go right ahead and email it to me, and i’ll add it to the site. Don’t forget to translate the alt text on the images, and, if you want, add a line of credit for yourself.

This page’s background image is a photo by Sebastian Unrau, used under the Unsplash licence.

Al mijn originele bij­dragen aan deze site — en dat is het meeste — zijn met trots publiek domein dankzij de Cre­at­ive Commons Zero verklaring. Ga je gang!

Wil je een van deze pagina’s vertalen in jouw taal? Ga je gang and email me je vertaling, en ik zal haar aan de site toevoegen. Vergeet niet de alt-tekst van afbeeldingen, en als je wilt, zet er een creditregel bij voor jezelf.

De achter­grond­af­beeld­ing van deze pagina is een foto door Sebastian Unrau, gebruikt onder de Unsplash-li­cen­tie.


Oh! You’re still reading? Well then, here’s an old-style 88×31 button for your troubles. You can put it on your site to link to me, if you want!

A button for my site

Oh! Lees je nog? Dan heb ik hier een old-school 88×31 knopje voor je moeite. Je kan het op je eigen site zetten om naar mij te linken, als je wil!

Een knopje voor mijn site

Established* on the 14th day of August, 2017 CE
and the 6th day waning of Metageitnion, χϟθ.α AKO

Opgericht 14 augustus, 2017 o.j.
en de 6e dag krimpend van metageitnion, χϟθ.α AKO